Fv 21 Vestsideveien Lier gang- og sykkelveg

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg på fv21 Vestsideveien i Lier kommune mellom
Bilbo/Vestsideveien 18  og Linjeveien  på ca.1,1 km.
Den nye  gang- og sykkelvegen blir liggende på eksisterende fylkesveg. Ny kjørebane blir
breddeutvidet mot øst fra dagens kjørebane. Breddeutvidelsen medfører inngrep i
eksisterende skjæringer og oppfyllinger langs vegen.
I tillegg til dette skal dagens stikkledning for bergfløtbekken skiftes ut
med to nye rør med diameter 2,5 m.
 

Vegetasjonsrydding 18 500 m2                                                     
Jordmasser til fyllplass 21 000 m3
Forsterkningslag 22/120 5800 m3
Sprengt stein fra lager 1800 m3
Slitelag 7900 m2
Erosjonssikring av jordskråninger 2700m3
Grønn mur (torvplater) 230 m2
Granitt mur (2 stk) Totalt 105 m2
Kantstein 2000 m
Lysmaster 28 stk
Planting av stauder 570 stk.
Ny kulvert: To plastrør med diameter 2,5m (med inn- og utløpskonstruksjoner) 36m
Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop for kulverten 9300m3

Åpning av veien 24.08.2017
 
14.12.2016 Første lag med asfalt er lagt.                                          02.08.2016
                                            
26.07.2016
                                             28.06.2016 I full gang med graving